Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Školní družina

Ve školním roce 2016/2017 má školní družina tři oddělení - s celkovým počtem 71 dětí.

Činnost školní družiny je zaměřena na přírodovědné, hudební a dramatické činnosti. Sportovní aktivity jako je hry na vícelúčelovém hřišti či bruslení na umělé ledové ploše v zimním období. Využíváme sportovní hřiště a velký areál školní zahrady. Nelze opomenout pobyt v přírodě, výlety do okolí. Zaměřujeme se také na rozvoj dětí po výtvarně tvořivé stránce. Ve spolupráci s místní knihovnou navštěvujeme i jiné kulturní akce.
 

Součástí ŠD je i zájmový kroužek ručních prací a turistický kroužek.


První oddělení

navštěvují žáci z 1. třídy.

Pracují pod vedením paní vychovatelky Mgr. Adély Vahalové

(tel.:581 694 254, mobil ŠD: 603 264 529 ).

Druhé oddělení

navštěvují žáci z 2.- 3.třídy.

Pracují pod vedením  vedoucí paní vychovatelky Marcely Hajdové

(tel.:581 694 254, mobil ŠD: 603 264 529).

Třetí oddělení 

navštěvují žáci z 3. - 4. třídy.

Pracují pod vedením paní vychovatelky Bc. Moniky Rušarové

(tel: 581 694 254, mobil ŠD: 603 264 529)

 

Měsíční poplatek za školní družinu je 100 Kč.

Celoroční plán ŠD

Konkrétní cíle:

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Upevňování kamarádských vztahů mezi žáky, učit je vzájemné toleranci a spolupráci při společných činnostech. Probudit u žáků zájem o docela obyčejné věci, o přírodu a její proměny v čase.

Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a jejich kulturám.

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi.

Při plnění konkrétních cílů se zaměřujeme na:

 • zvyšování sociálních dovedností
 • formování životních postojů
 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • posilování komunikačních dovedností
 • najít si své místo ve skupině i ve společnosti

Zájmové vzdělávání ve ŠD naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem.

Pravidelné činnosti v ŠD v 1. , 2. a 3. oddělení:

Ranní družina – 6.30 – 7.05

 • scházení dětí do ŠD
 • spontánní činnosti, společenské a konstruktivní hry
 • volné kreslení
 • prohlížení časopisů a knih

Odpolední družina  –  10.50 – 16.00

 • hygiena, společné stolování ve školní jídelně
 • odpočinkové činnosti a rekreační činnosti
 • zájmové činnosti viz měsíční plány
 •  kroužky -  Ruční práce, turistický kroužek

 

Tematické okruhy pro sestavování činností v ŠD.

1/ Místo, kde žijeme     / celoroční projekt z čas. Pastelka /

2/ Lidé kolem nás

3/ Lidé a čas

4/ Rozmanitost přírody

5/ Člověk a jeho zdraví

  Měsíční témata celoročního plánu.

Září - rodina a kamarádi, zahájení celoročního projektu „Soví škola - dětská univerzita“, vytváření roč. kalendáře, setkání s rodiči prvňáčků pod názvem:

„Pojďte si s námi hrát“, změny v naší obci

Říjen – barvy podzimu, drakiáda, práce s přírod. materiálem, sportovní soutěže, úkoly z projektu: „Soví škola“ , výlet Arboretum Hranice

Listopad –  beseda s myslivci o péči zvířat ve vol. přírodě, výtvarné práce na

 téma podzim, námětové hry, úkoly Soví škola    

Prosinec – adventní čas, vánoční zvyky, vánoce na zámku, výlet Lešná, úkoly Soví škola

Leden –zimní sporty, návštěva škol. knihovny, úkoly Soví škola

Únor – zimní motivy, sportovní soutěž družstev, dárky k sv. Valentýnovi, úkoly        Soví školy

Březen – výroba dárků k zápisu do 1.tř., měsíc četby na pokračování, recitační soutěž, dopravní soutěž, jarní motivy, výlet Teplice nad Bečvou, úkoly Soví škola

Duben – velikonoce, lid. zvyky, velikonoční dílny s rodiči, příroda kolem nás, Den Země, práce s encyklopediemi, úkoly Soví škola

Květen – májové oslavy, Den matek – výroba dárků, jarní příroda, soutěže  

družstev, úkoly Soví škola

Červen – Den dětí, ukončení projektu „Soví škola – dětská univerzita“, vycházky do přírody, ochrana životního prostředí