Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zástupci žákovského parlamentu na školní rok 2017-2018

Třída Zástupci
4. Lucie Kupková Filip McMunn
5. Anna Holeňová František Váhala
6. Anna Vahalová Vojtěch Urban
7. Ivana Jamborová Tadeáš Rydvanský
8. Filip Noga Michal Hovorka
9. Terezie Vahalová Martin Žemla

 

Rada žákovské samosprávy

předseda Martin Žemla
místopředseda Ivana Jamborová, Anna Vahalová
zapisovatelka Michal Hovorka

 

Zásady činnosti školní samosprávy - Žákovského parlamentu

Činnost školní samosprávy vychází ze závazných pravidel školy (školský zákon, školní řád) a ze základních pravidel společenského chování.

 1. školní samospráva respektuje tradice školy a dbá na její pověst,
  jejím cílem je vytvářet u všech žáků školy pocit sounáležitosti se školou, usilovat
  o budování příznivého klimatu ve škole založeného především na existenci a uplatňování dobrých mezilidských vztahů;
  školní samospráva usiluje rovněž o pěkný vzhled školy a jejího okolí
 2. každá třída od 4. - 9. ročníku má ve školní samosprávě 2 zástupce (popř. 1 náhradníka), který je volen na 1 školní rok.  Jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku a svou funkci vykonávají v příslušném školním roce. V případě nečinnosti mohou být odvoláni nadpoloviční většinou svých spolužáků a na jejich místo je zvolen jiný třídní zástupce. Také mohou být vyloučeni pro nečinnost nebo i dlouhodobé nedůstojné chování přítomnými pedagogy.Tito zvolení zástupci třídy musí být schopni vystihnout problémy ve své třídě.
 3. v čele školní samosprávy je její rada volená samosprávou na období 1 školního roku
 4. rada školní samosprávy je tříčlenná a skládá se z předsedy a 2 místopředsedů
 5. rada svolává schůzky samosprávy, navrhuje jejich program (po předchozí konzultaci s ředitelem – konzultace se konají v pátek před schůzkou samosprávy o velké přestávce)
 6. schůzky školní samosprávy s ředitelem školy a vedoucím Žákovského parlamentu se konají 1x měsíčně (vždy poslední úterý v měsíci)
 7.  předseda rady školní samosprávy vede její schůzky
 8. školní samospráva informuje žáky o své práci prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd, prostřednictvím nástěnky samosprávy u ředitelny, popř. prostřednictvím školního rozhlasu
 9. předmětem jednání školní samosprávy jsou aktivity vyplývající z plánu práce školy a aktuální otázky života školy
 10. školní samospráva má plnou odpovědnost za všechny své aktivity
 11. Všichni členové školní samosprávy mají rovnoprávné postavení. O přijetí závěrů se hlasuje. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V takovém případě se může poradit se zástupcem pedagogů. Přítomní dospělí nehlasují, ale mohou podávat návrhy. Školní samospráva může hlasovat jen v případě účasti nejméně 51 % členů
 12. Každý člen školní samosprávy má právo na názor.
 13. Nesmí být upřednostňovány zájmy druhého stupně nad prvním a naopak
 14. Každý žák školy může přijít s návrhem či připomínkou za svým třídním zástupcem, popřípadě navštívit schůzku školního parlamentu. V případě nutnosti se může obrátit na předsedu třídy nebo na třídního učitele
 15. Z každého jednání školní samosprávy je pořízen zápis, který bude k dispozici všem žákům školy na nástěnce, u vedoucího školního parlamentu Mgr. Martiny Vašinkové
 16. Předseda samosprávy může svolat mimořádnou schůzku. O svolání schůzky mohou požádat i učitelé školy.
   

Zápisy z jednání 2015/16

Zápis z 1. schůzky zde ke stažení

 

Zápisy z jednání 2014/15

Zápis z 1. schůzky zde ke stažení

Zápis z 2. schůzky zde ke stažení

Zápis z 3. schůzky zde ke stažení

Zápis z 4. schůzky zde ke stažení

Zápis z 5. schůzky zde ke stažení

zápis z 6. schůzky zde ke stažení

Zápis ze 7. schůzky zde ke stažení

Zápis z 8. schůzky zde ke stažení

Zápis z 9. schůzky zde ke stažení

Zápis z 10. schůzky zde ke stažení

Zápis z 11. schůzky zde ke stažení

Zápis z 12. schůzky zde ke stažení

Zápis z 13. schůzky zde ke stažení

zápis z 14. schůzky zde ke stažení

Zápis z 15. schůzky zde ke stažení

Zápis z 16. schůzky zde ke stažení

Zápis z 17. schůzky zde ke stažení

Zápis z 18. schůzky zde ke stažení

 

 

 

Zápisy z jednání 2013/14

Zápis z 1. schůzky zde ke stažení

Zápis z 2. schůzky zde ke stažení

Zápis z 3. schůzky zde ke stažení

Zápis z 4. schůzky zde ke stažení