Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

OBSAH

OBSAH.. 2

IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  ŠD.. 3

CHARAKTERISTIKA ŠD.. 4

KONKRÉTNÍ  CÍLE  ŠD  V SOULADU  S OBECNÝMI  CÍLI  ZV.. 5

ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ. 7

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 8

Obsah vzdělávání. 9

PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  10

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD.. 11

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY.. 12

Personální podmínky.. 13

Provozní a ekonomické podmínky.. 13

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A  OCHRANY  ZDRAVÍ V ŠD.. 14

CHARAKTERISTIKA  ŠVP  ŠD.. 15

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ. 16

VÝCHOVNĚ  VZDĚLÁVACÍ  STRATEGIE.. 18

1/ MÍSTO, KDE ŽIJEME.. 18

2/ LIDÉ KOLEM NÁS. 20

3/ LIDÉ A ČAS. 22

4/ ROZMANITOST PŘÍRODY.. 22

5/ ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ. 24

PŘÍLOHA 1- SWOT – SPECIFIKA 1. 25

PŘÍLOHA 2 - SWOT – SPECIFIKA 2. 26

 

IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  ŠD

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA – 1. a 2. oddělení

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

Školní 223

753 66 Hustopeče nad Bečvou

 

IČO: 66 742 978

IZO: 600 146 456

Zřizovatel: Městys Hustopeče nad Bečvou

www: http://www.zshustopece.cz

E-mail: skola@zshustopece.cz

Telefon: +420 581 626 020

Fax: +420 581 626 259

 

CHARAKTERISTIKA ŠD

 

 • ŠD je součástí ZŠ, má dvě oddělení
 • Provozní doba a řád školní družiny jsou součástí příloh. Tyto dokumenty jsou také umístěny v odděleních ŠD.
 • Podmínky přijímání dětí do ŠD jsou součástí řádu ŠD.
 • Úhrada je prováděna na základě směrnice a provádí se čtvrtletně převodem z účtu na účet školy.
 • Způsob přebírání dětí a zodpovědnosti za ně je popsán v řádu ŠD.
 • Rodiče mají možnost stanovit dobu odchodu dítěte dle vlastních potřeb. Přestože nám tato služba ztěžuje a narušuje práci, chtěli bychom v tomto přístupu k rodičům vytrvat, protože je velmi kladně hodnocena.
 • V ranní družině si děti vybírají činnost samostatně a vychovatelka napomáhá při vytváření dobrých podmínek.
 • Uspořádání činností ve ŠD je dostatečně pružné, aby mohlo reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí.
 • Poměr spontánních činností a řízených je v denním programu vyvážený.
 • Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit.
 • Vytváříme přirozené koutky ke hře, které budou poskytovat dostatek prostoru pro spontánní projevy dětí, doplňujeme je funkčními a podnětnými pomůckami.
 • Veškeré aktivity se snažíme organizovat tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.
 • Do programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové aktivity.
 • Pro pohybové aktivity využíváme, v co největší míře, pobyt venku a nebo ve sportovní hale.
 • Vychovatelka vytváří podmínky pro individuální, skupinovou i frontální činnost.
 • ŠD se zapojuje do různých projektů.
 • Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.
 • Vychovatelky se plně věnují dětem.
 • Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí.
 • Využíváme tvořivých schopností dětí při estetizaci a úpravě prostředí.
 • Vedeme děti ke spolupráci, vzájemné komunikaci, citlivému jednání, kamarádství a přívětivému vystupování.
 • Převažuje pozitivní hodnocení (pochvala, povzbuzení).
 • Vychovatelky věnují pozornost prevenci šikany a patologickým jevům u dětí.
 • Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly, na jejichž vytváření se podílejí.

   

KONKRÉTNÍ  CÍLE  ŠD  V SOULADU  S OBECNÝMI  CÍLI  ZV

 

Obecné cíle ZV:

 

A/ Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.

 

B/ Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení

    problémů.

 

C/ Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci.

 

D/ Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy

     vlastní i druhých.

 

E/ Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné

    osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.

 

F/ Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a

    v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému

    prostředí i k přírodě.

 

G/ Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví.

 

H/ Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a

     duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.

 

CH/ Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a

       uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při

       rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

 

Zaměřujeme se na:

 

I./ Zvyšování sociálních dovedností (B,C,D,E,F,H)

II./ Formování životních postojů (A,E,CH)

III./ Výchova ke zdravému životnímu stylu (G)

IV./ Posilování komunikačních dovedností tvořící základ

       sociálních dovedností (B,C,D,E)

V./ Najít si své místo ve společnosti i ve skupině (D,F,H)

VI./ Výchovu k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování

       (F,CH)

 

Zájmové vzdělávání ve ŠD naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina umožňuje odpočinkové i zájmové činnosti.

Prioritní odpovědnost za kvalitní činnosti ŠD má vychovatelka. Především se zaměřuje na rozvoj kreativity, komunikační dovednosti, právní vědomosti a vědomí, odolnosti proti stresu, osobní kvality a umění zabavit děti a hrát si

s nimi, povzbuzovat, motivovat a oceňovat, vytvářet pohodovou atmosféru a

příjemný prostor pro činnosti. Tyto činnosti podle potřeby znát a umět propojovat. Má vytvářet pestrou a zajímavou skladbu činností a pro ně nacházet vhodný časový prostor v režimu školní družiny.

 

KKA – kreativně kooperační aktivita / účast, úspěch, rovnost, důvěra /.

 

ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

 

Činnost oddělení ŠD je zahájena 1. září a ukončena 30. června každého školního roku. Probíhá po skončení vyučování pondělí až pátek od 10.50 do 16.00. Ranní družina začíná v 6.30 a končí v 7.05. Činnost ŠD organizujeme dle zájmu rodičů i v prázdniny, které jsou v průběhu školního roku (podzimní prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny). V letní prázdniny, od 1. července do 31. srpna a ve vánoční prázdniny je ŠD uzavřena.

 

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

ŠD organizuje pravidelnou činnost oddělení a zájmových útvarů, pořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Vytváříme přirozené koutky ke hře, které budou poskytovat dostatek prostoru pro spontánní projevy dětí, doplňujeme je funkčními a podnětnými pomůckami. V ranní družině si děti vybírají činnosti samostatně a vychovatelka napomáhá při utváření dobrých podmínek. Uspořádání činností ve ŠD je dostatečně pružné, aby mohlo reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.

         Družina umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování. Veškeré aktivity se snažíme organizovat tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.

         Do programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové aktivity. Využíváme tvořivých schopností dětí při estetizaci a úpravě prostředí. Vychovatelky se plně věnují dětem.

         Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude ŠD nabízet další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmu.

Novela školského zákona, která zavádí tzv. společné vzdělávání, nabývá platnosti 1.9.2016. Vyhláška č.27/2016 sb. nahrazuje vyhlášku č. sb.73/2005 sb. o vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Od 1.9.2016 v návaznosti na novelu zákona se používá definice žák se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Ředitel školy určí pedagog. pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci ŠD se škol. poradenským zařízením.

 

         Spolupráce ŠD s rodiči a veřejností

Rodiče jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠD, v průběhu roku jsou individuálně informováni o plánovaných akcích. Při prezentaci výsledků práce dětí spolupracujeme s OÚ a širší veřejností.

                                             Obsah vzdělávání

 

1/ Místo, kde žijeme

 • Náš domov
 • Škola
 • Naše obec
 • Tradice naší obce
 • Toulky okolím

  Cíl : I, II, IV, V,

   

  2/ Lidé kolem nás

 • Rodina
 • Kamarádi
 • Jak se správně chovat
 • Svátky, oslavy

  Cíl : II, IV, V,

   

  3/ Lidé a čas

 • Náš denní režim
 • Jak se mění lidé
 • Jak se mění prostředí

  Cíl: II, III, IV, VI,

   

  4/ Rozmanitost přírody

 • Příroda kolem nás
 • Roční období
 • Počasí
 • Voda
 • Ochrana životního prostředí

  Cíl : I, III, IV, V,

   

  5/ Člověk a jeho zdraví

 • Poznáváme své tělo
 • Pečujeme o své zdraví
 • Pobyt venku

  Cíl : II, III, IV, VI

 

PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 

V případě, že do ŠD je přihlášen žák se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťujeme jeho integraci individuálně.

V oblasti personální – dostatečné personální zajištění aktivit

V oblasti technické – problematika architektonických bariér

                                - zařízení usnadňující přístup

V oblasti materiální – vybavenost speciálními didaktickými a kompenzačními

                                 pomůckami

V oblasti organizační – spolupráce s rodiči či jinými zákonnými zástupci

                                   - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

                                   - zajištění alternativních forem komunikace

 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD

 

Přijímání žáků do ŠD je obecně platnými předpisy rámcově ohraničeno jen věkem a návazností na školní docházku. K pravidelné denní docházce do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci 1. až 5. ročníku ZŠ. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými na přihlášce. Nejvyšší počet přijatých žáků v oddělení je 30. Přednost mají žáci 1. a 2. ročníku. Podmínkou přijetí je i zaplacení úplaty a její měsíční úhrada je ve výši 120 Kč.  

 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

 

 • Školní družina má 2 oddělení a je součástí školní budovy. 1. i 2. oddělení se nachází v přízemí, ve východním křídle budovy, kde jsou i 2 třídy 1. stupně.
 • Poloha obou oddělení je výhodná z důvodů přecházení dětí z 1. a 2. třídy do obou oddělení ŠD.
 •  Děti ze ŠD se stravují ve školní jídelně.
 • 1. oddělení ŠD navštěvují děti 1. a 2. třídy, 2. oddělení 2., 3., 4. a 5. třídy.
 • Školní družina dbá na dodržování pitného režimu, žáci si nosí nápoje z domova.
 • Místnosti ŠD jsou opticky rozděleny na herní část, kde je koberec, a na                         část pracovní se stoly a židlemi. Nábytek je dřevěný, zdravotně nezávadný.    Oddělení mají zajištěno větrání makro i mikro ventilaci EURO okny.
 • Pomůcky a hry mají děti uloženy ve vestavěných skříňkách a ve skříních. Aktovky si ukládají ve svém oddělení školní družiny a věci na převlečení mají v šatnových skříňkách. Na stěnách visí nástěnky, obrázky a informační tabule pro rodiče. V každém oddělení je umyvadlo a věšáčky na ručníky. WC má ŠD společné se školou.
 • Na budovu školy bezprostředně navazuje zahrada a školní hřiště.
 • ŠD je vybavena odpovídajícími pomůckami, stolními hrami, stavebnicemi, časopisy, audiovizuální technikou. Využívá školní knihovnu, sportovní halu.               
 • Vychovatelky sledují další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek v průběhu roku tak, aby prostředí a vybavení přitahovalo děti svou atraktivností.

   

Personální podmínky

 

 • Obě vychovatelky mají vysokoškolské vzdělání. Samostudiem si rozšiřují pedagogický a všeobecný rozhled a orientaci v různých oblastech. Prioritou je získávání a prohlubování poznatků při uplatňování inovativních metod a forem práce.

   

Provozní a ekonomické podmínky

 

 • Provoz ranní družiny je od 6.30 h. do 7.05 h., v 7.15 h. začíná výuka.
 • Provoz odpolední družiny je od 10.50 h. do 16.00 h. a to pondělí až pátek. Děti musejí být vyzvednuty ze třídy nejpozději v 15:50 hodin.
 • Měsíční poplatek za ŠD činí 120 Kč. Je hrazen převodem z účtu (bezhotovostně).
 • Další údaje viz řád školní družiny.

   

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A  OCHRANY  ZDRAVÍ V ŠD

 

Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví ve školní družině

vychází zejména ze směrnice ředitele školy č.8/2008 a směrnice č.4/2008 –

 • řád školní družiny.

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny – viz řád

školní družiny.

Psychosociální podmínky:

 • klidné prostředí a příznivé sociální klima
 • respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům
 • věková přiměřenost a motivující hodnocení
 • ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy
 • vytváření podmínek pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny
 • včasná informovanost žáků i jejich zákonných zástupců o činnostech ŠD

  Denní provoz školní družiny – postup při poučení žáků :

 • před každou činností (odpočinkové, zájmové činnosti a pobyt venku) jsou

  děti poučeny o bezpečnosti

 • zápis o poučení bezpečnosti se provádí každý týden do výkazu školní družiny

  Celodenní akce ( výlet, sportovní soutěže, den dětí) – postup při poučení žáků :

 • vychovatelka poučí žáky před zahájením akce
 • dostatečně předem písemně informuje o akci i rodiče
 • zdůrazní zásady bezpečného chování a jednání během celé akce se zvláštním

  zřetelem na přesun a dopravu žáků

 • seznámí žáky s ostatními dozírajícími z řad pedagogů
 • zápis o poučení bude zapsán do kolonky jiná sdělení ve výkazu školní družiny

       Postup při úrazu žáka:

 • obecný postup viz směrnice ředitele školy č. 8/2008 strana 13 – úraz žáka
 • zápis o úraze viz směrnice ředitele školy č. 8/2008 strana 14 – zápis o úraze

 

 CHARAKTERISTIKA  ŠVP  ŠD

 

Klíčové kompetence : - vycházejí z KK RVP ZV

 

                                      1/ UČENÍ

 

                                      2/ K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

                                      3/ KOMUNIKATIVNÍ

 

                                      4/ SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

 

5/ OBČANSKÁ A ČINNOSTNÍ

 

                                      6/PRACOVNÍ A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

 

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

 

1/ Kompetence k učení

 • Vědomě eliminuje rušivé podněty a vytváří si optimální podmínky         pro činnosti.
 • Vytváří si plán pro dosažení cílů.
 • Vytváří si jednoduchá kritéria pro vyhodnocování toho, co se naučil, a posléze je i používá.
 • Používá jednoduché textové zdroje /dět. encyklopedie, knihy, časopisy/.
 • Získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje je v praktických situacích.

   

  2/ Kompetence k řešení problémů

 • Hledá různé varianty řešení problémů a vybírá mezi nimi.
 • Nenechá se odradit případným neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení.
 • Přijímá odpovědnost za výsledek řešení problému.
 • Rozpozná, jakých chyb by se mohl dopustit při řešení problému.
 • Započaté činnosti dokončuje.

   

  3/ Kompetence komunikativní

 • Dešifruje význam piktogramů a sám je ve srozumitelné podobě tvoří.
 • Rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, zejména reklamy.
 • Využívá ke komunikaci telefon /i mobilní/.
 • Používá obvykle české frazémy.

   

  4/ Kompetence sociální a personální

 • Oceňuje své spolužáky ve skupině za dobrou práci.
 • Při práci ve skupině se podílí o pomůcky i materiál.
 • Přijme jednoduchou roli ve skupině /člen sk., vedoucí, mluvčí,…/.
 • Žák řídí a organizuje činnost ostatních dětí ve skupině.
 • Rozezná vhodné a nevhodné chování dětí, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se bránit.

   

  5/ Kompetence občanská a činnostní

 • V rizikové situaci a situaci ohrožující zdraví a život postupuje podle pokynů kompetentních osob.
 • Aktivně se zapojuje do veřejně prospěšných a charitativních aktivit.
 • Vnímá krásy přírody a cíleně o ni pečuje.
 • Používá základní společenské normy chování.
 • Učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit /odhaduje rizika svého chování/.

   

  6/ Kompetence pracovní a trávení volného času

 • Po celou dobu práce udržuje své pracovní místo v pořádku.
 • Vyhodnocuje výsledky své činnosti.
 • Nebojí se říci NE nevhodným nabídkám na využití volného času.
 • Plánuje a organizuje své pracovní činnosti.
 • Vybírá zájmové činnosti dle vlastních dispozic.
 • Rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i v individuálních činnostech.
 • Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času.

   

VÝCHOVNĚ  VZDĚLÁVACÍ  STRATEGIE

 

 

 

 
 

 


VEDOUCÍ  K ROZVOJI  KK

 

1/ MÍSTO, KDE ŽIJEME

 

Náš domov

 • Vyprávíme o životě naší rodiny   /3,4,5/
 • Výtvarné zpracování, jak trávíme volný čas se svou rodinou   /4,6/
 • Konstrukční činnosti   /4,6/
 • Pohybové a didaktické hry   /2,4,5/
 • Poznávací vycházky   /2,3,5/

   

Škola

 • Seznamování s prostorami školy   /1,2,6/
 • Seznamování se zaměstnanci školy   /1,4/
 • Výtvarné zpracování tématu škola   /1,4,6/
 • Výzdoba ŠD a prostor školy   /1,4,6/
 • Využívání dalších prostor školy   /2,4,6/
 • Povídání o cestě do školy a domů   /1,2,4/
 • Dramatizace možných situací ve třídě a ŠD   /1,2,5/
 • Námětové hry na téma škola   /3,4,5/
 • Dopravní situace v okolí školy   /2,3,4,5/
 • Didaktické a námětové hry na téma doprava   /2,3,4/
 • Soutěže ve znalostech dopravní výchovy   /1,2,6/

   

Naše obec

 • Zajímavosti naší obce   /1,2,5,6/
 • Výtvarné zpracování míst, kde je nám dobře   /1,3,4/
 • Hry na téma průvodce naší obcí   /1,2,3,4,5/
 • Exkurze do významných institucí naší obce a besedy s jejich zaměstnanci   /1,2,3,4,5/
 • Didaktické hry na téma povolání   /1,2,3,4,5/
 • Služby v našem bydlišti   /1,3,4,5,6/
 • Dramatizace tématu ztráty a nálezy   /1,2,3,5/
 • Seznamování s prací příslušníků Policie   /1,3,4/
 • Zpracování událostí v naší obci   /1,3,4,6/

   

Tradice naší obce

 • Srovnávání minulosti a současnosti   /1,3,5/
 • Četba pověstí našeho regionu a výtvarné zpracování   /1,3,6/
 • Dramatizace jednoduché pověsti   /1,6/
 • Hry na téma průvodce historií   /1,3,4/
 • Seznámení s knihou „Osudy“   /1,3,5/
 • Lidové zvyky v naší obci   /1,3,6/

Toulky okolím

 • Vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí   /1,2,3/
 • Výtvarné zpracování zážitků z vycházek   /2,3,5/
 • Práce s přírodními materiály   /1,3,6/
 • Práce s mapou   /2,3,6/
 • Vyhledávání informací o okolí   /1,2,6/
 • Soutěže, výstava na téma cestování   /1,2,6

   

  2/ LIDÉ KOLEM NÁS

   

Rodina

 • Povolání našich rodičů   /3,4/
 • Písně, básně, tance, pohádky s rodinnou tématikou   /2,3,6/
 • Povídání o širší rodině, rodinné oslavy   /3,4/
 • Pokus o sestavení rodokmenu rodiny   /2,3,4/
 • Výroba dárků na Den matek   /3,6/
 • Besedy na téma plýtvání   /2,3,6/

   

Kamarádi

 • Sestavení pravidel soužití v ŠD   /2,4,5/
 • Scénky na téma čím si dělají kamarádi radost   /3,6/
 • Portréty kamaráda   /3,4,6/
 • Smyslové poznávací hry   /1,3,5/
 • Sebeobslužné práce, vzájemná pomoc a pomoc znevýhodněným kamarádům   /3,4,5/
 • Četba pohádek z různých světadílů   /3,6/
 • Výtvarné zpracování tématu děti jiných zemí   /1,2,6/
 • Hry a soutěže na téma děti jiných zemí   /1,4,5,6/

   

Svátky a oslavy

 • Každý den má někdo svátek   /1,4,5/
 • Výročí vzniku ČR / 1,2,4 /
 • Vánoce, vánoční zvyky a tradice   /2,3,4/
 • Výtvarné zpracování tématu Vánoce   /3,4,5,6/
 • Práce s přírodním materiálem   /3,4,6/
 • Vycházky za vánočním časem   /1,2,4,6/
 • Velikonoce, velikonoční  zvyky a tradice   /1,3/
 • Velikonoční výstava   /3,4,5,6/
 • Den učitelů   /1,2,3/
 • Zajímavosti o životě J. A. Komenského   /1,4,5/
 • Výročí osvobození ČR / 1,2,4 /
 • Den dětí   /1,2,3,4 /
 • Příprava oslavy DD   /1,4,5/
 • Sportovní soutěže   /3,4,5,6/

   

Jak se správně chovat

 • Besedy a scénky o kouzelných slovech   /1,2,3/
 • Hry na téma pravidla slušného chování   /2,3,4/
 • Návštěva divadla, koncertu, výstav   /1,3,4,5,6/
 • Výtvarné zpracování zážitků z návštěv   /3,4,6/
 • Vycházky s tématem chování na ulici   /1,2,3,4,5,6/
 • Logopedická cvičení formou hry   /1,3,5/
 • Četba a dramatizace jednoduché pohádky a příběhu   /1,2,3,6/
 • Procvičování neverbální komunikace   /2,3,5,6/
 • Procvičování správného stolování, soutěže   /1,3,4/
 • Vytváření kulturního prostředí   /1,3,6/
 • Povídání o pořadech ve sdělovacích prostředcích a porovnání s realitou   /2,3,4,5/
 • Příprava vědomostní soutěže   /1,2,6/
 • Výtvarné zpracování pořadů určených dětem   /2,3,6/

   

  3/ LIDÉ A ČAS

 

Náš denní režim

 • Společná příprava měsíčního plánu činností ŠD   /1,2,3,6/
 • Výtvarné zpracování tématu náš volný čas   /1,5,6/
 • Hry na téma odhad času   /2,4,6/
 • Vyprávění na téma denní režim   /3,6/
 • Vyprávění příběhů, nepříjemných událostí   /2,3,4,5,6/
 • Tvorba ročního kalendáře důležitých akcí ŠD   /3,4/
 • Vycházky s tématem roční období   /2,3/
 • Hry na procvičování paměti, pozornosti, soustředěnosti   /1,3/
 • Poznávání hodin   /1,3,5/
 • Besedy na téma nebezpečí spěchu, včas/pozdě   /1,3/

   

Jak se mění lidé

 • Příhody z raného dětství   /1,3,5/
 • Spolupráce s mateřskou školou   /3,4,5/
 • Příprava vystoupení pro seniory   /1,5,6/
 • Výroba dárků pro seniory   /1,4,6/

   

Jak se mění prostředí

 • Aktuální změny v naší obci /2,4,5/
 • Aktuální změny v nejbližším okolí /rodina, škola/ /2,4,5/

   

  4/ ROZMANITOST PŘÍRODY

 

Příroda kolem nás

 • Vycházky s pozorováním přírody, poznávání rostlin a živočichů   /3,5,6/
 • Doplnění poznatků vyhledáváním informací   /1,6/
 • Výtvarné zpracování tématu příroda   /1,6/
 • Sběr a využití přírodního materiálu   /1,2,3/
 • Výroba herbáře   /1,2,6/
 • Besedy s odborníky   /2,3,5/
 • Exkurze   /1,3,5,6/
 • Péče o květiny uvnitř i vně školy   /1,2,6/
 • Pomáháme zvířatům   /3,5,6/
 • Založení koutku živé přírody   /1,2,6/
 • Sledování filmů a pořadů o přírodě   /1,3/
 • Společenské hry s přírodní tématikou   /1,2,4,6/
 • Kvízy, soutěže na téma příroda kolem nás   /2,4,6/
 • Seznámení s významnými dny související s přírodou   /3,5/
 • Dramatizace pohádky se zvířecími hrdiny   /1,3/

   

Roční období

 • Soutěže v poznávání ovoce a zeleniny   /1,3/
 • Výtvarné zpracování tématu roční období   /1,6/
 • Besedy o ročních obdobích   /1,2/
 • Vycházky s tématikou ročních období   /1,2/
 • Hudební chvilky, zpívání písní o zvířatech a rostlinách   /1,3/

   

Počasí

 • Vyhledávání pranostik, porovnání a aktuálním vývojem počasí   /1,2,3,5/
 • Tvorba meteorologického kalendáře přírody   /13,4,6/

   

Voda

 • Vycházky, vyprávění na téma voda a její význam v přírodě   /1,2/
 • Výtvarné zpracování vlastních zážitků   /1,3,6/
 • Jednoduché pokusy s vodou   /1,2/

Ochrana životního prostředí

 • Vycházky s tématem ochrana přírody   /1,3,5/
 • Den Země   /1,2,3,4,5,6/
 • Sběr a třídění odpadů   /1,5,6/
 • Vytváření výrobků z odpadového materiálu   /4,6/
 • Práce s knihou „Jak přežít v přírodě“   /1,2,3/
 • Besedy s ochránci přírody   /3,6/

Celoroční akce

 • Celoroční  hry z časopisu Mateřídouška a z pracovního sešitu TAKTIK pro ŠD /1,2,4,5/
 • Projekty /1,2,3,4,5/

   

  NÁZEV  PROJEKTU :

   

  Autor :

   

  Základní údaje:

   

  Typ projektu :

  Věková skupina :

  Vyučovací předměty (pro ŠD činnosti) :

  Informační zdroje a pomůcky :

   

  Výchovně vzdělávací cíle :

   

  Průběh projektu :

   

1. Motivační a organizační část

 

2. Realizační část

 

3. Vlastní hodnocení uskutečněného projektu

 

5/ ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 

Poznáváme své tělo

 • Práce s encyklopediemi o lidském těle   /1,2,3/
 • Soutěže na téma lidské tělo   /1,2,3/
 • Výtvarné zpracování tématu lidské tělo   /3,4,5/

   

Pečujeme o své zdraví

 • Dodržování základních hygienických návyků   /1,3,4,5/
 • Vyprávění o otužování a zdravém životním stylu   /1,3/
 • Soutěže ve smyslovém poznávání   /1,3/
 • Příprava jednoduchého zdravého jídla   /2,3,5/
 • Zařazování tělovýchovných chvilek   /6/
 • Zdravotní prevence   /1,6/
 • Učíme se ošetřovat jednoduchá zranění, zásady první pomoci   /1,2,3,4,5/
 • Pravidelná poučení o bezpečnosti   /1,2,3,4,5,6/
 • Vyprávění o nebezpečných situacích, znát telefonní číslo první pomoci   /1,3,4,5/

   

Pobyt venku

 • Relaxace při hrách   /6/
 • Pohybové a míčové hry   /6/
 • Organizace sportovních akcí   /3,6/
 • Výtvarné zpracování tématu sport   /4,5,6/

   

  PŘÍLOHA 1- SWOT – SPECIFIKA 1

 

         Základním předpokladem k sestavení kvalitního vzdělávacího programu je hodnocení podmínek pro činnost ŠD. K tomu slouží metoda SWOT z oblasti marketingu, která se skládá z hodnocení vnitřních i vnějších podmínek. Vnitřní podmínky jsou charakterizovány silnými a slabými stránkami. Vnější podmínky pak příležitostmi a současně i určitými riziky. V jednotlivých oblastech lze charakterizovat lidské zdroje, materiální vybavení, pedagogický proces a další faktory.

 

Silné stránky:

 • Aktivity pro děti jsou personálně zajištěny, jak po stránce technické i materiální.
 • Schopnost a ochota týmu vychovatelek k tvořivosti.
 • Komunikace vychovatelek s žáky.
 • Tolerance vychovatelek a jejich schopnost empatie.
 • Dobrá znalost osobností žáků.
 • Skupinová práce s žáky.
 • Specifická funkce zařízení.
 • Možnost využití různých prostor školy /sportovní hala, knihovna,…/.
 • Spolupráce s vedením školy, pedagogy, OÚ, MŠ, sponzory.
 • Umístění prostor pro ŠD v přízemí ZŠ.
 • Autobusová zastávka u školy.
 • Možnost zajištění provozu ŠD v době prázdnin v průběhu školního roku.

   

  Slabé stránky:

 • Nedokončené prostory pro relaxaci dětí při pobytu venku.
 • Narušování práce ŠD mimoškolními činnostmi.
 • Snížený úvazek vychovatelek.
 • Dojíždění žáků z okolních obcí.
 • Rušení autobusových spojů.
 • Chybí kryty na radiátory v odděleních ŠD.

   

  PŘÍLOHA 2 - SWOT – SPECIFIKA 2

 

Příležitosti:

 • Rozvoj dalších aktivit pro děti mimo vyučování /rozšíření o volnočasové aktivity/.
 • Možnost zapojit další aktéry do práce s dětmi /rodiče, sponzory,…/
 • Zkvalitnění komunikace rodiče + ŠD.
 • Zkvalitnění psychosociálního chování žáků.
 • Uplatnit a zúročit dobré tradice ŠD.
 • Spolupracovat s širší veřejností obce.
 • Výrazněji prezentovat výsledky práce ŠD.

   

  Rizika:

 • Nekázeň, agresivita a násilí na škole.
 • Snižování počtu žáků.
 • Obsah místních i celostátních médií by neměl narušovat správný psychosociální vývoj dítěte.