Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Výdej obědů pro cizí strávníky pouze do jídlo nosičů do odvolání.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY HUSTOPEČE NAD BEČVOU

 

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče, strávníci,

Platby za odebrané obědy za oplynulý měsíc se stahují z Vašeho účtu formou inkasa k 5 pracovnímu dni v noném měsíci. Doporučujeme abyste si, prosím, upravili možnosti stahování inkasa z Vašeho účtu na rozpětí od 1. - 10. dne v  měsíci.

Uzávěrka stavu obědů probíhá vždy k poslednímu dni v měsíci.


Hustopeče nad Bečvou, 12. 9. 2020                                                     

Vlasta Šťastná
vedoucí ŠJ

Aktuální jídelní lístek          

Odhlášení stravy:

                                    1. telefonicky - 581 694 251, 734 534 812

                                    2. strava(podrobnosti u vedoucí ŠJ )

                                    3. jidelna@zshustopece.cz

Tiskopisy:     1. Přihláška ke stravování - ke stažení v pdf

                                       - pro žáky ZŠ, MŠ

                                       - pro veřejnost

Ceník stravného

Kategorie strávníků Věk strávníků Cena za oběd Cena za přesnídávku Cena za svačinu Cena za všechna jídla
Žáci mateřské školy 3-6 let 19 Kč 10 Kč 10 Kč 39 Kč
7 let 24 Kč 12 Kč 10 Kč 46 Kč
Žáci základní školy 7-10 let 24 Kč xxx xxx xxx
11-14 let 28 Kč xxx xxx xxx
15-18 let

30 Kč

xxx xxx xxx
Cizí strávníci xxx

75 Kč

xxx xxx xxx
Provozní řád jídelny      

 

 1. Provozní doba školní jídelny: 6:00 – 14:30 hodin
 2. Výdej stravy
  1. Strava se vydává ve školní jídelně denně od 10:50 do 13:30 hodin.
 3. Výdej obědů 
  1. pro DPS od 10:00 do 10:25,
  2. pro nemocné a cizí strávníky do jídlonosičů od 10:25 do 10:50,
  3. pro cizí strávníky ke stolům v době od 10:30 do 10:50 hodin, od 11:30 do 11:50 hodin a od 12:30 do 12:40 hodin.
 4. Dotované stravné - podle § 4 odst. 9. vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování má žák nárok na dotované stravné pouze v případě:

            4.1 má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v prvý den neplánovaného onemocnění;

            4.2 má-li se zabezpečit stravování žáka účastnícího se soutěže, na kterou byl žák školou vyslán a organizátor soutěže nezabezpečil pro soutěžící náhradní stravování.

5.Výše stravného:

            Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou 107/2008 Sb. o školním stravování v platném znění. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Kategorie 3 – 6 let, 7 – 10 let, 11 – 14 let, 15 – 18 let.

       6.    Odběr obědů

6.1 Při odběru oběda musí strávník použít bezkontaktní čip, kterým je přes terminál ověřena úhrada stravného. Bez čipu se oběd nevydá. Bezkontaktní čip je prodán vedoucí školní jídelny ve výši 130 Kč na celé období stravování, po ukončení stravování je možné nepoškozený čip odevzdat zpět, nejpozději však do čtyř měsíců od ukončení stravování, vrácena je poměrná část a to ve výši 80 Kč. Náhrada za ztracený čip se neposkytuje.

6.2 Žáci a zaměstnanci školy jsou na následující měsíc přihlášeni hromadně, ostatní strávníci se musí na začátku každého měsíce přihlásit individuálně.

6.3 Odhlašování stravy:

6.3.1 Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, obědy v těchto dnech lze odebírat za plnou cenu (finanční normativ + mzdová a provozní režie + zisková přirážka). Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje náhrada, obědy propadají podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění.                   

6.3.2 Ze stravování je nutno odhlásit se den předem do 13:00 hodin,             6.3.3 Pro odhlášení stravy lze využít webové stránky "Strava.cz ", nebo telefonní číslo 581 694 251

 6.4. Způsob platby stravného:

6.4.1 Hotově platbou u vedoucí školní jídelny během pokladních hodin do 

20. dne v měsíci  od 7:00 do 11:00 hodin.

6.4.2 Inkasem ze účtu k 15. dni následujícího měsíce. Nutno nahlásit souhlas k inkasu a číslo účtu školy ŠJ: - 277 651 041/300 

Pro přímé platby z Vašeho účtu za odebranou stravu na účet školní jídelny: 

č. účtu-  277 651 041/300.

---------------------------------------------------------------------------------------

Právní rámec (normy a vyhlášky)


1. Vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb. o školním stravování. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

2. Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravování. ES č. 852/2004 - nařízení evropského parlamentu a rady (ES) o hygieně potravin.

Odkazy: 

     jidelny.cz          Asociace společného stravování

VŠEM STRÁVNÍKŮM DĚKUJEME ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ A TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLY v HUSTOPEČÍCH NAD BEČVOU.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Směrnice školní jídelny

Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

se sídlem Školní 223, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

část:  45.  VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č.j.:

ZS/74/2018-Sm

Vypracoval:

Mgr. Jaroslav Bečák, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Jaroslav Bečák, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

9.4.2018

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.4.2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.4.2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.


I. Úvodní ustanovení

 1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních strávníků.
 2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.
 3. Vnitřní řád  školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
 4. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC  
 • vlastní zaměstnance - obědy
 • děti mateřských škol – přesnídávky, obědy, svačiny
 • žáky základních škol - obědy
 • zaměstnance základních a mateřských škol - obědy
 • jiné osoby (cizí strávníky) v rámci doplňkové činnosti – obědy

 

  II. Provoz

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení.

Provozní doba:                                        6:00 - 14:30 hodin

Úřední hodiny (kancelář ŠJ)                     11:15 - 13:45 hodin 

Stravování cizích strávníků                       11:30 - 12:00 hodin

Stravování žáků a zaměstnanců                10:55 - 13:30 hodin         

  

  IV. Přihlášení k odebírání stravy 

Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování, která mu bude předána na MŠ nebo ZŠ, kde se stravuje, nebo si ji může stáhnout na stránkách naší školy www.zshustopece.cz. Přihlášky na nový školní rok budou přijímány vždy od 01. 06. končícího školního roku.

Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý daný školní rok (bez ohledu na úhradu stravy), pokud je v provozu školní zařízení, které strávník navštěvuje. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit  odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen strávník nebo zákonný zástupce doručit do ŠJ písemné  prohlášení o ukončení stravování.

 

V. Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Povinností každého strávníka se zaregistrovat na server www.strava.cz. Informace o  způsobu registrace jsou vyvěšeny na stránkách naší školy www.zshustopece.cz.  Žáci ZŠ, dospělí a cizí strávníci odebírají v jednom dni jeden oběd, děti MŠ odebírají polodenní /ranní sv. a oběd/, nebo celodenní stravu /ranní sv., oběd a odpol.sv/. 

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník nejpozději den předem do 13.00 hodin. Pokud si stravu odhlašuje nebo přihlašuje na první den po víkendu (pondělí), musí ji odhlásit nebo přihlásit již v pátek. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu. Je nutné na kartě strávníka na serveru www.strava.cz  řádně překontrolovat, zda je strava odhlášená.

  

         VI. Bezkontaktní elektronický systém

Tento systém bezkontaktního odběru stravy se týká pouze žáků, zaměstnanců a ostatních osob stravujících se v školní jídelně ZŠ Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov u stolu nebo odebírajících jídlo do jídlonosičů.

Každý strávník si před zahájením stravování zakoupí bezkontaktní čip, který slouží nejen k identifikaci při odběru obědů ale také ke vstupu do školy.  Platbu za čip hradí strávník v hotovosti. Cena čipu je 130,- Kč.

Čip je majetkem strávníka, je nepřenosný, platný po celou dobu stravování, školní docházky.

Při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem u terminálu výdejního pultu v jídelně a tím poskytne informaci kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán.

Každý strávník je povinen nosit čip k výdeji oběda denně.

Zapomene-li strávník čip, nahlásí tuto skutečnost v kanceláři školní jídelny, aby mu mohl být oběd následně vydán.

V případě ztráty si zakoupí čip nový. Každou ztrátu je nutné ihned nahlásit v kanceláři školní jídelny. Strávník se tak chrání před zneužitím svého ztraceného čipu.

Informace o používání čipů jsou dostupné na stránkách školy www.zshustopece.cz.

VII. Úplata za školní stravování 

 1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku.
 3. Sazby stravného za jedno odebrané  jídlo jsou stanoveny takto:
 • děti MŠ 3 - 6 let přesnídávka         10,- Kč             
 • děti MŠ 3 - 6 let oběd                      19,-Kč
 • děti MŠ 3 - 6 let svačina                  10,-Kč

 

 • děti MŠ 7 - 10 let přesnídávka      12,-Kč             
 • děti MŠ,7 - 10 let oběd                  24,-Kč
 • děti MŠ 7 - 10 let svačina              10,-Kč                                                                                                                                                                             
 • žáci ZŠ 7 – 10 let oběd                   24,-Kč                                        
 • žáci ZŠ 11 – 14 let oběd                 28,-Kč                 
 • žáci 15 let a výše                            30,-Kč
 •  
 • cizí strávníci                                    75,-Kč                

 

VIII. Způsob platby stravného

Přechází se ze zálohového systému na doplatek do jistiny.

1. Inkasním způsobem – nejvýhodnější

Jestliže jste se rozhodli platit stravné z účtu, dohodněte si s Vaším peněžním ústavem "Souhlas s inkasem " – k 15. dni následujícího měsíce. Nutno nahlásit souhlas k inkasu a číslo účtu školy:   277 651 041/0300

2. Převodem z účtu (internetové bankovnictví)

Číslo účtu příjemce platby= účet ŠJ: 277 651 041/0300

3. Složení platby-hotovost v jídelně

Finanční hotovost můžete ve vyjímečném případě složit v pokladně školní jídelny. Platba musí být provedena nejpozději do 20. dne na další měsíc.

Všichni strávníci platící inkasem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků a povolit maximální měsíční limit pro inkasování: 

 - děti MŠ 1.100 Kč

 - žáci ZŠ a zaměstnanci 800 Kč

 - cizí strávníci 1.800 Kč. 

U strávníků platících jednorázovým příkazem je nutné vždy, při každé platbě, použít jako variabilní symbol osobní číslo strávníka.

Strava se platí od 1.9. 2020 systémem DOPLATEK DO JISTINY. To znamená, že do 15. srpna musí být uhrazena jistina na celý následující měsíc (tím je myšleno, že nejpozději 15. den v měsíci bude platba připsaná na účet ŠJ). Vyúčtování  probíhá  od 1. k poslednímu dni daného měsíce a tato částka Vám bude stažena formou inkasa. 

Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v červenci strávníkům, kteří definitivně končí školní docházku. 

Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí ŠJ.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb.

                           

IX. Úhrada za závodní stravování

Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP. Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.   

X. Doplňková činnost

Doplňková činnost je povolena zřizovatelem školní jídelny ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov - Okruhy doplňkové činnosti. Školní jídelna provozuje doplňkovou činnost na základě živnostenského listu.

V rámci DČ jsou prodávány obědy cizím strávníkům (důchodcům a jiným osobám).

Sazba stravného vychází ze směrnice o doplňkové činnosti a z kalkulace nákladů na 1 oběd, ve které jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, režijní náklady (tj. náklady na elektrický proud, vodné a stočné, topení, amortizaci) a přiměřený zisk.

Sazba stravného je stanovena vždy na jeden školní rok.

 

XI. Jídelní lístek

 

 1. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou.
 2. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v budově školní jídelny, na internetových stránkách školy www.zshustopece.cz a na portálu www.strava.cz.
 3. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

 

XII. Vlastní organizace stravování

 1. Před školní jídelnou se stravující žáci řídí pokyny dozoru. Boty, svršky a školní brašny zůstávají uložené v šatně před jídelnou. Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.
 2. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny, řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled.
 3. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného u okénka pro vracení nádobí.
 4. Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.
 5. Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.
 6. Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) provozní pracovnice.

 

XIII. Konzumace jídla

 1. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.
 2. Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny. Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu.
 3. Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.
 4. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
 5. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.
 6. Strávníci mohou konzumovat jídla mimo prostory školní jídelny jen tehdy, nejsou-li podávána v rámci školního stravování, tzn. jídla podávána pouze v rámci doplňkové činnosti. V takovém případě si mohou jídlo odnést v jídlonosičích v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu.

Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat oběd do jídlonosiče v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu.

 1. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.
 2. Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí tento předkládat vždy čistý, do špatně umytých jídlonosičů nebude strava vydávána.

                                                              

XIV. Dohledy v jídelně

 1. Dohledy ve školní jídelně stanovuje ředitel školy.
 2. Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy.
 3. Povinnosti dohledu na jídelně:
 • ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny včetně hygienických místností
 • žáky nenutí násilně do jídla
 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
 • sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
 • reguluje osvětlení na jídelně
 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují

 

XV. Stravování v době nemoci žáka

 1. Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.
 2. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.
 3. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.
 4. Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči.
 5. Zákonný zástupce žáka může druhý a další dny nemoci žáka stravu odebírat do jídlonosiče, ale pouze za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti v ceně 63,- Kč za 1 oběd.

XVI. Úrazy ve školní jídelně

 1. Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření.
 2. Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny, která neprodleně učiní odpovídající opatření.

 

XVII. Škody na majetku školní jídelny

 1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
 2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako světci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.
 3. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
 4. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit. 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení

 1.  
 1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 2. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve vestibulu školní jídelny, na webových stránkách školní jídelny a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.
 3. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny ředitele školní jídelny a příslušného dozoru.
  1. 1 Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí školní jídelny.
  2. 2 Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy.
  3. 3 Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
  4. 4 Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 4. 2018.

Hustopeče nad Bečvou, 19.3.2018

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy