Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Provozní řád tělocvičny
Provozní řád tělocvičny při ZŠ Hustopeče nad Bečvou
 
Článek 1
Závazný předpis organizace a podmínky užívání tělocvičny
 1. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem zákazu vstupu.
 2. Vstup do tělocvičny a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně odpovědný trenér, cvičitel nebo jejich rodiče.
 
Článek 2
Všeobecná pravidla užívání prostor tělocvičny
 1. Časové využívání prostor tělocvičny je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání tělocvičny se předkládají průběžně. Jak požadavky dlouhodobého užívání, tak operativní krátkodobé požadavky je možné uplatnit na tel. čísle 581 626 020  nebo na emailu: jaroslav.becak@zshustopece.cz
 2. Do tělocvičny je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.
 3. Do prostor celé tělocvičny je zákaz vstupu podnapilým a drogově závislým osobám. V případě problémů bude neprodleně přivolána policie.
 4. Do prostor tělocvičny je zákaz vstupu s jízdními koly. Stojany pro kola jsou k dispozici před hlavním vchodem.
 5. Uživatel je ve všech prostorách tělocvičny povinen udržovat pořádek a čistotu.
 6. Uživatel tělocvičny odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy. V tělocvičně se nesmí v žádném případě zdržovat více než 200 lidí.
 7. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách tělocvičny přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životu všech osob, které jsou přítomny v tělocvičně v souvislosti s činností uživatele.
 8. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení tělocvičny v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Případné vady nahlásí v kanceláři školy a ty se zapíší do knihy pro tyto účely určené.
 9. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel.
 10. S technickým vybavením může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele tělocvičny.
 11. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí.
 12. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na  hrací ploše a v šatnách příslušný trenér. Při ostatních akcích pořadatel této akce. Stanovení pořadatelé odpovídají rovněž za provedení okamžitého úklidu.
 13. Za pronajaté prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly písemně (smluvně) přiděleny.
 14. Provozní doba je zveřejněna u vstupních dveří tělocvičny a na internetových stránkách ZŠ Hustopeče nad Bečvou (dále jen webové stránky). Provozovatel tělocvičny si vyhrazuje právo tuto dobu v případě nutnosti kdykoliv změnit.
 
Článek 3
Všeobecná ustanovení, podmínky vstupu do tělocvičny, bezpečnost
 1. Doba konání a další podmínky přístupu /například výše pronájmu/ budou vždy v předstihu vyvěšeny na vývěsce tělocvičny či webových stránkách.
 2. Na sportovní plochu tělocvičny je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce tělocvičny.
 3. Na plochu je umožněn VSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně zodpovídá trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce! Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce tělocvičny, vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na plochu tělocvičny nebo ji ihned z užívání tělocvičny vyloučit případně celou akci zrušit. Při sportovních utkáních (turnajích) je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný hlavní pořadatel a to za všechna zúčastněná družstva.
 4. Vstup na plochu tělocvičny je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném sportovním úboru neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu tělocvičny /např. bez kovových předmětů, cvočků, knoflíků apod./.
 5. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel - jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část tělocvičny je z užívání vyloučena.
 6. Za případnou veřejnou hudební produkci v tělocvičny a dodržování autorského zákona /reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá provozovatel ani majitel tělocvičny, ale vždy uživatel tělocvičny, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.
 7. Návštěvníci tělocvičny jsou povinni svá motorová vozidla parkovat na vyhrazeném parkovišti u hřbitova, nebo před školou.
 
Článek 4
Zákazy a nařízení
 1. Na hrací plochu tělocvičny je zakázáno nosit jídlo, tekutiny i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení tělocvičny. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce tělocvičny. Při soutěžních utkáních odpovídají za provedení okamžitého úklidu stanovení a zřetelně označení pořadatelé.
 2. V celé hale platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako ZÁKAZ vnášet do tělocvičny hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci. 
 3. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je ZAKÁZÁNO manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanovení je správce tělocvičny oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení tělocvičny, a to v minimální výši od 200,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody. Na tuto platbu je správce povinen /bez vyzvání/ viníkovi vystavit příjmový doklad tělocvičny.
 4. V šatnách tělocvičny se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd./ a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost! Každému družstvu, kterému byla přidělena šatna, bude umožněna úschova výše uvedených věcí v prostoru recepce.
 5. Bez souhlasu provozovatele jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, hlavicemi radiátorů, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a přísluší pouze pověřeným osobám.
 6. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení tělocvičny je třeba ihned ohlásit v kanceláři školy.
 7. Na hrací ploše platí ZÁKAZ posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet, aby nedošlo k poničení plochy hřiště.
 8. Používat umělou lezeckou stěnu k jakýmkoli účelům je ZAKÁZÁNO.
  
Článek 5
Tréninky, cvičení
1. Vstup do prostor tělocvičny je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však nejdříve 15  minut před jejich zahájením. Vstup do haly je umožněn jen hlavním vchodem.
 2. Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím, trenérem, učitelem či kapitánem (dále jen zodpovědné osoby) družstva, třídy či skupiny. Klíče od prostorů šaten jsou ve dveřích, vždy po skončení cvičení je nutné nechat klíče v zámku. Při vstupu do šatny provede důkladnou kontrolu, zda žádná z přístupných zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost v kanceláři školy.
 3. Pronajímatel při změnách sportů zodpovídá za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše (branky, sítě, sloupky, koše atd.). Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby povinny uložit tento sportovní materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty.
 4. Bez souhlasu správce tělocvičny nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod.
 5. Zodpovědné osoby dohlížejí na to, aby branky byly vždy zajištěny proti převrácení!
 6. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby má správa tělocvičny právo tréninkové/cvičební/ hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně týden předem a to na vývěsce tělocvičny, případně webových stránkách nebo v kratší lhůtě přímo na jejich telefonním čísle. Každý trenér, cvičitel apod. je povinen sdělit správě tělocvičny možný kontakt /telefon/.
 
 Článek 6
Vyúčtování a úhrada
 1. Správa tělocvičny eviduje a účtuje všechny hodiny dle uzavřené smlouvy o pronájmu tělocvičny. Cena za 1h pronájmu tělocvičny -95,-Kč.
 2. Správa tělocvičny je oprávněna v mimořádných případech i zrušit nebo navrhnout přesun plánovaných akcí, tréninků či cvičení nebo navrhnout změnu jejich rozvrhu. Uživatel nebo pořadatel již při sjednávání těchto akcí nebo jejich rozvrhu se správcem haly bere na vědomí, že v těchto mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých - za tyto nenese správa tělocvičny žádnou odpovědnost.
 3. Stálým uživatelům tělocvičny jsou platby za užívání tělocvičny fakturovány dle dohody se 15. denní splatností. Ostatní uživatelé při opakovaných akcích platí v hotovosti /proti příjmovému účetnímu dokladu/ v kanceláři ZŠ a v dohodnutém termínu.
 4. Jednorázové sportovní akce musí být zaplaceny v hotovosti dle objednaných hodin předem před zahájením akce v kanceláři školy, pokud není se správou tělocvičny dohodnuto předem jinak. Více jak 14-denní prodlení s placením dohodnuté úhrady je důvodem pro vyřazení konkrétního uživatele z užívání tělocvičny. K dlužné částce budou účtovány úroky z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
 5. Před uzavřením závazné Smlouvy či objednávky může provozovatel tělocvičny na uživateli požadovat zálohu až do výše 50% z celkové částky objednaných účtovaných hodin. Záloha či její poměrná část použita k uhrazení storno poplatků, případně odečtena z doplatku do stanovené výše ve prospěch provozovatele tělocvičny!
 
Článek 7
Všeobecná ustanovení
 1. Za provoz tělocvičny odpovídá provozovatel. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.
 2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele tělocvičny.
 3. Při užívání prostor tělocvičny platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.
 4. Ceny užívání tělocvičny jsou stanoveny ceníkem sazeb.
 
Článek 8
Účinnost
Provozní řád byl schválen provozovatelem dne 31.8. 2012 a je účinný od 1. 9. 2012
 
Mgr.Jaroslav Bečák
ředitel školy