Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Ivana Grygarová

Konzultační hodiny:

úterý 13:30-15:30 hod

Na základě telefonické či e-mailové domluvy i v jiném termínu.

Kontakt: ivana.grygarova@zshustopece.cz

 

Metodička primární prevence

Mgr. Marcela Dopitová

Konzultační hodiny:

Středa : 13:45 – 14:45 

Na základě telefonické domluvy i v jiném termínu.

Kontakt: marcela.dopitova@zshustopece.cz

PPP – Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště Hranice

Dům dětí a mládeže Hranice
Galašova 1746,  753 01 Hranice 
telefon: 581 604 125 

Činnost školního poradenského pracoviště se řídí aktuální legislativou, tj. vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005, datem účinnosti 17.2.2005 ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 2011.

 

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště:

I. Výchovný poradce

Poradenské činnosti:

 
1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
a)Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
b)Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
c)Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
d)Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
e)Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
f)Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
2)Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
3)Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
4)Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
5)Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 
Metodické a informační činnosti
 
1)Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
2)Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
3)Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
4)Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
5)Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
6)Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
 

II. Metodik prevence

Metodické a koordinační činnosti

1)Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
2)Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
3)Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
4)Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
5)Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
6)Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
7)Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
8)Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
9)Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 
Informační činnosti
1)Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
2)Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
3)Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
 
Poradenské činnosti
1)Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
2)Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
3)Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
 
III. Školní psycholog
Diagnostika, depistáž
 
1)Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
2)Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
3)Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
4)Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
5)Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
6)Screening, ankety, dotazníky ve škole.
 
Konzultační, poradenské a intervenční práce
 
1)Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
2)Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
3)Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
4)Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
5)Kariérové poradenství u žáků.
6)Techniky a hygiena učení (pro žáky).
7)Skupinová a komunitní práce s žáky.
8)Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
9)Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
10)Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
11)Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
12)Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 
Metodická práce a vzdělávací činnost
1)Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
2)Metodická pomoc třídním učitelům.
3)Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
4)Účast na pracovních poradách školy.
5)Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
6)Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
7)Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
8)Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
9)Prezentační a informační činnost.
10)Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.
 

IV. Školní speciální pedagog

Depistážní činnosti
Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

1)Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
 
2)Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
 
3)Realizace intervenčních činností, tj.
   a)provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
   b)provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností  reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
    c)participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),
   d)průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
   e) úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
  f)zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
  g) speciálně pedagogické poradenské intervence, krizové intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy,
    h) participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka – individuální provázení žáka,
     i)konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení.
 
Metodické a koordinační činnosti
1)Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 
2)Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
3)Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
4)Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
5) Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ