Úřední deska - dokumentace

Základní škola Hustopeče nad Bečvou

Základní dokumenty školy

§5, zák. 106/1999 Sb.

 

 

           Volná pracovní místa

           vychovatelka ŠD 

         speciální pedagog

Výroční zprávy školy

Připravujeme

Oznámení ředitele

Inspekční zprávy České školní inspekce

Veřejný portál České školní inspekce – Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

Formuláře

Pokyny k vyplňování žádostí:

Žádosti nezletilých žadatelů spolupodepisuje rodič (zákonný zástupce) žadatele. Uveřejněné vzory jsou doporučené, ale nejsou závazné, žádosti mohou mít i jinou formu, nicméně musí být zřejmé, o co žadatel usiluje a musí obsahovat všechna důležitá data pro udělení dalších rozhodnutí. 

Žádosti :

 

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána pedagogickou radou a schválena školskou radou.
Povinnost zpracovávat výroční zprávu o činnosti školy ukládá školský zákon řediteli každé základní školy, střední školy (s ohledem na § 91 odst. 2 školského zákona také konzervatoře) a vyšší odborné školy, tedy řediteli každé školy, která poskytuje vzdělávání vedoucí k dosažení určitého stupně vzdělání.
Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává vždy za školní rok (tedy nikoliv za rok kalendářní).
Vydání výroční zprávy je podmíněno jejím schválením školskou radou v souladu s § 168 odst. 1 písm. b) školského zákona. Bez schválení školskou radou tedy nemůže ředitel školy výroční zprávu o činnosti školy vydat.
Školský zákon nestanoví povinnost zveřejnění výroční zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ředitel školy ji však musí zveřejnit na přístupném místě ve škole a zároveň musí zajistit, aby každý, kdo o to projeví zájem, mohl do výroční zprávy nahlížet a pořizovat si z ní výpisy nebo opisy. Tyto formy zpřístupnění musí být pro žadatele bezúplatné.
Výroční zprávu zpracovanou a vydanou výše uvedeným způsobem zasílá ředitel školy svému zřizovateli pro informaci.
Konkrétní obsahové náležitosti a termíny zpracování a předkládání výroční zprávy o činnosti školy stanoví §7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.