Školní družina

Informace o školní družině

Školní družina je otevřena v době školního vyučování v pondělí až pátek od 6:30 do 7:05 pro ranní docházku a od 10:50 do 16:00 pro odpolední docházku. V období vedlejších prázdnin můžeme zajistit provoz školní družiny pouze v případě, že počet přihlášených žáků neklesne pod 10 % z celkového počtu nahlášených dětí.

Podle §11 vyhlášky MŠMT ČR 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění je stanoven příspěvek na provoz školní družiny ve výši 150 korun na žáka měsíčně. Tento poplatek se vybírá pololetně. Každý žák má na začátku školního roku přidělen variabilní symbol, pod kterým zákonný zástupce provádí úplatu za zájmové vzdělání.

Informace k platbám za ŠD:

  1. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet školy, č. ú. 122 790 098/2010, variabilní symbol, zpráva pro příjemce – jméno a příjmení dítěte.
  2. Rodiče, kteří nemají účet u žádného peněžního ústavu, mohou platit hotově v kanceláři školy v měsíci říjnu (do 20. 10.), v únoru (do 28. 2.),  aktuálního školního roku od 7:00–8:00 a odpoledne od 14:00–15:00.

 

Kapacita školní družiny je 85 dětí.

Ve školním roce 2023/2024 má školní družina 3 oddělení o celkovém počtu 69 dětí. Činnost školní družiny je zaměřena na přírodovědné, hudební a dramatické činnosti. Sportovní aktivity i hry probíhají v nově vybudované sportovní hale, na víceúčelovém hřišti či bruslení na umělé ledové ploše v zimním období. Využíváme sportovní hřiště a velký areál školní zahrady. Nelze opomenout pobyt v přírodě, výlety do okolí i mimo něj. Zaměřujeme se také na rozvoj dětí po výtvarně tvořivé stránce. Ve spolupráci s místní knihovnou navštěvujeme i jiné kulturní akce.

Kontakt na školní družinu: +420 581 694 254

I. Provozní doba ŠD

  Ranní družina Odpolední družina
PO 6:30 až 7:05 10:50 až 16:00
ÚT 6:30 až 7:05 10:50 až 16:00
ST 6:30 až 7:05 10:50 až 16:00
ČT 6:30 až 7:05 10:50 až 16:00
6:30 až 7:05 10:50 až 16:00

II. Lokalizace školní družiny

1.  Oddělení ŠD: 1.–2. tř. využívá samostatnou místnost v přízemí školní budovy. 

2. Oddělení ŠD: 2.–3. tř. využívá samostatnou místnost v přízemí školní budovy.

3. Oddělení ŠD: 4.–5. tř. využívá samostatnou místnost v přízemí školní budovy.

III. Přihlašování žáků do ŠD

1. Pro žáky školy jsou otevřeny ve školním roce 2023/2024 tři oddělení školní družiny (dále ŠD) . Každé oddělení se naplňuje maximálně do počtu 30 žáků přítomných fyzicky v daném čase. V případě nepřijetí žáka do ŠD rozhoduje o odvolání zřizovatel. 
2. Pro přijetí žáka do družiny je nutné, aby zákonný zástupce vyplnil žádost o přijetí do ŠD, včetně uvedení příchodů a odchodů svého dítěte ze školní družiny a zda bude dítě odcházet samo nebo s doprovodem.
3. Jakoukoliv změnu v docházce žáka nebo ve způsobu odchodu sdělí rodiče písemně.
4. Nepřítomnost žáka v družině omlouvají rodiče písemně. V případě, že  se jedná o předem známou nepřítomnost žáka, sdělí tuto informaci předem.
5. Odhlášení žáka z družiny je možné po písemném sdělení zákonných zástupců kdykoliv v průběhu školního roku.
6. V případě, že žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, může být žák z rozhodnutí ředitele školy vyloučen ze ŠD. Toto rozhodnutí projedná ředitel se zákonnými zástupci žáka předem a informuje o tom zřizovatele školy.
7. Ke sdělením týkající se docházky dítěte do družiny využívají rodiče deníčku, který každé dítě vlastní. Rodiče mohou využívat elektronickou žákovskou knížku ŠD k omlouvání žáka ze ŠD  a získání veškerých informací  o provozu  ŠD.
8. Do ŠD mohou být umístěni dočasně i žáci, kteří nejsou do ní přihlášeni (např. v době, kdy je cíleně nebo neplánovaně přerušena výuka). O umístění žáka do ŠD rozhodne v tomto případě ředitel školy nebo jeho zástupce.

IV. Platby za pobyt žáka ve ŠD

1. Za pobyt dítěte ve školní družině platí rodiče poplatek 150 korun/měsíc a je hrazen pololetně převodem z účtu na účet školy. 

Za období

září–leden (do 20. 10.),

únor–červen (do 28. 2.) aktuálního školního roku.

Pro identifikaci a přiřazení platby žákovi je nutno dodržet individuální variabilní symbol žáka a do poznámky uvést příjmení a jméno žáka a oddělení: ŠD1, ŠD2 nebo ŠD3.

V. Docházka do ŠD

1. Žáci přihlášeni do ranní družiny do ní přicházejí samostatně po příjezdu spojů či po příchodu do školy.
2. Po skončení vyučování předá vyučující poslední vyučovací hodiny žáky přihlášené do ŠD vychovatelce příslušného oddělení.
3. Žáci odcházejí na oběd i z obědu společně za dozoru vychovatelky.
4. V případě, že je dítě přihlášeno do zájmového útvaru, který vede jiný vyučující, je povinen dítě vyzvednout ze ŠD vedoucí příslušného zájmového útvaru. Po skončení zájmového útvaru předá vyučující dítě zpět osobně vychovatelce.
5. V případě, že dítě odchází domů bez doprovodu, opouští samostatně ŠD. Dozor nad ním v té době zajišťuje učitel dozírající u šaten.
6. V případě, že dítě odchází domů s doprovodem, předává dítě vychovatelka určené osobě přímo v místnosti příslušného oddělení.
7. V případě, že dítě není vyzvednuto v určenou dobu, pokusí se  vychovatelka navázat kontakt se zákonnými zástupci žáka. S ním domluví další postup předání dítěte. V případě, že se nepodaří kontakt navázat, zdrží se vychovatelka ve školní družině nad stanovený rámec provozu do  té doby, než bude dítě vyzvednuto. V případě, že nedojde k vyzvednutí dítěte do 16:00, kontaktuje vychovatelka příslušné úřady.

VI. Organizace činnosti

1. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD k pravidelné docházce. Tato činnost může být poskytována za úplatu.
2. Činnost ŠD je z následujících skupin, přičemž mezi nimi nelze určit přesnou hranici: odpočinková činnost (klidové hry, poslech apod.), rekreační činnost (aktivní a pohybové hry, rušnější činnost), zájmová činnost (zájmové útvary při ŠD), příprava na vyučování (na přání rodičů při delším pobytu dítěte ve ŠD, zábavné procvičování), další činnost (vycházky, práce s knihou či časopisem, sledování filmů).
3. V případě, že je to z pedagogických, organizačních a hygienických důvodů vhodné, mohou se oddělení ŠD sloučit a pokračovat v činnosti společně.

VII. Práva žáků

1. Žák má právo být vyslyšen vychovatelkou.
2. Žák má právo se zúčastnit zájmových akcí pořádaných školou i v případě, že je na dobu organizace akce přihlášen do ŠD.
3. Žák má právo na zabezpečení pitného režimu a to i během pobytu ve ŠD.
4. Žáci školy mají právo se osobně dotazovat ředitelství školy na různé sporné a nejasné věci a jejich případné řešení. Každý žák má plné právo vyjádřit svůj názor na chod školy, případně svou obavu z chováni jiných žáků, vznést svá upozornění k problémům ve škole buď písemně prostřednictvím schránky důvěry nebo ústně přímo řediteli školy.
5. Žáci mohou navrhovat a spoluorganizovat sportovní, kulturní či jiné akce pro žáky.
6. Žáci mají právo na to, aby kázeň ve ŠD byla zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte a v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

ŠKOLNÍ DRUŽINA