Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělání na školní rok 2021/2022

Rozhodnutí

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov, rozhodla svým ředitelem, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov od školního roku 2021/2022 níže uvedeným uchazečům:             

Registrační kód Stav rozhodnutí Registrační kód Stav rozhodnutí
TA9KT PŘIJAT/A 593U1 PŘIJAT/A
A4JSG PŘIJAT/A QSYOK PŘIJAT/A
OZ7BJ PŘIJAT/A RH97S PŘIJAT/A
OKWWZ PŘIJAT/A 7WD4M PŘIJAT/A
SFX6I PŘIJAT/A NT3OK PŘIJAT/A
3ADCW PŘIJAT/A 4H42H PŘIJAT/A
19BQ6 PŘIJAT/A HIK70 PŘIJAT/A
FI2ZH PŘIJAT/A PJ4FW PŘIJAT/A
IW0PT PŘIJAT/A QMZDE PŘIJAT/A
    F4VQT ODKLAD

Zveřejněním seznamu žáků přijatých do 1. třídy Základní školy Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov pro školní rok 2021/2022 se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 Odůvodnění

Zákonný zástupce žáka podal žádost o přijetí k základnímu vzdělávání řediteli školy a splnil všechna zákonná kritéria vyplývající z § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Přerušení správního řízení (žádost o odklad) – doporučení z PPP nebo SPC a zároveň od dětského lékaře dodejte škole bez zbytečných odkladů do 31.05.2021.

 Rozhodnutí o přijetí a odložení školní docházky si vyzvedávejte v sekretariátu školy v týdnu od pondělí 10. 5. – 14. 5. 2021 vždy od 7.30 do 15,30 hod. Vezměte si s sebou občanský průkaz. Při této příležitosti Vám bude sdělen termín první třídní schůzky.

 Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov a rozhoduje o něm KÚ Olomouckého kraje.

Hustopeče nad Bečvou, 23. 4. 2021                                                               Mgr. Jaroslav Bečák, ředitel školy