Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vyhláška  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.  stáhnout zde.

----------------------------------------

Přítomnost žáků 1.stupně ve škole

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Od 25. května 2020 bude v souladu s usnesením vlády ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Tato výuka bude dobrovolná, i nadále mohou žáci pokračovat v domácím vzdělávání.

Vzdělávací a zájmové aktivity, o kterých rozhoduje ředitel školy, budou probíhat každý pracovní den.

Veškerá hygienická a další opatření budou v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20“. zde 

Bližší informace k možnosti osobní přítomnosti žáků 1. stupně se dozvíte prostřednictvím třídních učitelů.

 • přihláška  stáhnout zde
 • podepsané čestné prohlášení    stáhnout zde

Zákonný zástupce je povinnen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5.2020.

 Budeme velmi rádi, pokud nám své rozhodnutí doručíte do pátku 15.5.2020 do 10,00 h.

Dodatečné přihlášení žáka do skupiny po 18.5.2020 již není možné.

Přihlášku a čestné prohlášení si můžete také osobně vyzvednout v kanceláři školy do 14.5.2020 vždy od 7,00-10,00 h.

V Hustopečích nad Bečvou, 10.5.2020       Mgr. Jaroslav Bečák, ředitel školy

-------------------------------------------------------------------------------------

Přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Informace k možnosti osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky

Od 11. května 2020 bude v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Výuka bude probíhat každý pracovní den podle předem stanoveného časového rozpisu jednotlivých skupin žáků, předmětem výuky bude obsah předmětů český jazyk a literatura a matematika, cílem výuky bude příprava na přijímací zkoušky na střední školy.

Veškerá hygienická a další opatření budou v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20“

O podrobnostech byli informováni všichni rodiče žáků devátého ročníku prostřednictvím třídního učitele

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků stahujte

Mgr. Jaroslav Bečák, ředitel školy

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY II"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Šablony II v ZŠ Hustopeče nad Bečvou

Naše škola využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II, která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky.   

 

Náš projekt má název „Šablony II v ZŠ Hustopeče nad Bečvou“ a jeho realizace je od 1.9.2019 do 31.8.2021. Projekt navázal na úspěšnou realizaci dvouletého projektu Podpora ZŠ Hustopeče nad Bečvou formou šablon I.

 

Projekt šablony II je zaměřen na tato témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů, tandemová výuka, rozvíjení kompetencí žáků v rámci mimoškolních aktivit, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a realizaci projektových dnů.

V projektu jsou nově zahrnuty také samostatné aktivity pro žáky navštěvující školní družinu.

 

V průběhu celého projektu bude realizováno celkem 9 aktivit. Jedná se např. o tyto aktivity:

 

Základní škola

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • Tandemová výuka
 • Tematické kluby pro žáky
 • Doučování žáků

 

Školní družina

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
 • Projektové dny v ŠD a mimo ŠD

 

Získaná dotace ve výši 953 988,- Kč bude využívána na rozvíjení a prohlubování vzdělávání žáků na základní škole a zároveň na zvyšování odborných kompetencí pedagogů naší školy. Nastavené aktivity byly vybrány s cílem rozvíjet a prohlubovat školní činnost v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj a zdokonalování vzdělávání žáků v Hustopečích nad Bečvou.

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

V případě zájmu o bližší informace o projektu se můžete obrátit na ředitele školy Mgr. Jaroslava Bečáka - telefon: 604 319 752.

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Hurá léto!

Hurá léto!Hurá léto!

Mgr. Radka Březíková, 26. 6. 2020 Zobrazit více

OSSZ-ošetřovné na konci školního roku

Podrobný postup pro proplácení ošetřovného do 30.6.2020.

Správce Webu, 19. 6. 2020 Zobrazit více

Mléko do školy

Mléko do školy

Mgr. Radka Březíková, 16. 6. 2020 Zobrazit více

Zvýšení ceny obědů od 1.7.2020

Zvýšení ceny obědů od 1.7.2020Vážení rodiče, z důvodu zvyšujících se cen potravin i provozních nákladů se zvyšují od 1.7.2020 ceny obědů. 

Správce Webu, 8. 6. 2020 Zobrazit více

Informativní schůzka rodičů budoucích žáků 1. třídy, 16.6.2020

Informativní schůzka rodičů budoucích žáků 1. třídy, 16.6.2020Informativní schůzka rodičů budoucích žáků 1. třídy

Mgr. Radka Březíková, 29. 5. 2020 Zobrazit více

Přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky

Informace k možnosti osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky

Od 11. května 2020 bude v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Výuka bude probíhat každý pracovní den podle předem stanoveného časového rozpisu jednotlivých skupin žáků, předmětem výuky bude obsah předmětů český jazyk a literatura a matematika, cílem výuky bude příprava na přijímací zkoušky na střední školy.
Veškerá hygienická a další opatření budou v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20“

Správce Webu, 4. 5. 2020 Zobrazit více

Ošetřovné v době nouzového stavu

Ošetřovné v době nouzového stavuOšetřovné v době nouzového stavu-aktuální informace

Ošetřovné v době nouzového stavu

 Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky nouzový stav.  V souvislosti s tím přijala mnohá opatření ke zmírnění  negativních dopadů šíření onemocnění COVID-19 na zaměstnavatele, zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a další osoby. Jedním z důležitých opatření jsou dočasné změny v poskytování ošetřovného.

 1. Podmínky nároku na ošetřovné v době nouzového stavu při  uzavření školského nebo dětského zařízení

Nárok na ošetřovné má pečující osoba, která je účastna nemocenského pojištění. Další podmínkou pro nárok na ošetřovné z důvodu uzavření dětského/školního zařízení je, aby bylo dítě v den, od kterého rodič  začíná pečovat, mladší 13 let. V případě, že v průběhu  ošetřovného dosáhne  dítě 13 let,   nárok na ošetřovné se neztrácí.  O dítě s nárokem na ošetřovné  může pečovat  jeden z rodičů nebo  i jiná nemocensky pojištěná osoba, pokud  žije s dítětem ve společné domácnosti. Stejně se postupuje i v případě, jedná-li se o  rodiče osamělého. Osamělým rodičem se rozumí osoba svobodná, ovdovělá nebo rozvedená, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu PPM nebo má nárok na rodičovský příspěvek. Toto omezení neplatí v případě, kdy tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

 Některé skupiny pojištěnců nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na ošetřovné nárok (např. zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu, zaměstnanci zaměstnaní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, domáčtí zaměstnanci). Nárok na výplatu ošetřovného nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti.

 Ošetřovné se poskytuje  po celou dobu, po kterou je potřeba o dítě pečovat, bylo-li školské nebo dětské zařízení z důvody šíření koronaviru uzavřeno.

 Ochranná lhůta  pro ošetřovné  neplyne. Znamená to, že pokud  pracovní poměr zaměstnance skončil v době před uzavřením školského zařízení,  nárok na ošetřovné nemá.

 

2.Žádost o ošetřovné

 Zaměstnanec žádá o výplatu ošetřovného na formuláři „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Vzhledem  k tomu, že z časových důvodů nebylo možné zajistit  formuláře adekvátní dočasné  právní úpravě platné  jen v době nouzového stavu, bude  použit  formulář ČSSZ 89 628 5 II/2020, který je uveden v příloze.

 Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020, týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na den, který si rodič po uzavření školy nebo dětského zařízení  individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

 3.  Vyplnění formuláře ČSSZ 89 628 5 II/2020.

 Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení, které má  k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje). 

 V tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy, pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu), v části „do“ je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“,

 Část B. tiskopisu vyplňuje rodič.

 Elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení by měl  rodič bez zbytečného odkladu  zaslat e-mailem  svému zaměstnavateli jako doklad o  své nepřítomnosti v práci z důvodu  péče o dítě.

 Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je  třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buď: 

a) elektronicky, má-li elektronický podpis nebo datovou schránku. Pokud však rodič  tyto technické prostředky nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (ofotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,

b) anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky  (poštou).

 Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel.

 Elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá  zaměstnavatel spolu s přílohou k žádosti o dávku  příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou.

 Fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s přílohou k žádosti o dávku  příslušné OSSZ fyzicky (poštou), případně jej naskenuje a společně s přílohou k žádosti o dávku  zašle příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou.

3. Rozšířený nárok na ošetřovné  při péči o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby   dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

V době nouzového stavu vzniká nárok na ošetřovné i osobám, které se starají o zdravotně  závislé  osoby alespoň v I. stupni, a to bez věkového omezení hendikepované osoby,   tj.  nárok na ošetřovné se  vztahuje i na péči o  zdravotně závislé  osoby, které jsou starší třinácti let a s nimiž  pečující osoba žije   ve společné domácnosti.

 4. Podpůrčí doba ošetřovného v době nouzového stavu

 Ošetřovné se  v době nouzového stavu  poskytuje po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. do ukončení uzavření školních a dětských zařízení. Změny jsou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19.

 V případě, že  doba péče o dítěte  z důvodu  uzavření školního nebo dětského  zařízení končí (doklad byl vystaven již na počátku mimořádných událostí),  není  třeba  žádat o prodloužení  dokladu.  Pečující osoba může    nadále  o  dítě pečovat, dokud škola nebo dětské zařízení  nebude otevřeno.  Schválená právní úprava   zajišťuje,  aby ošetřovné obdržely  pečující osoby i zpětně, a to po celou dobu, po kterou bylo školské /dětské zařízení  uzavřeno a o dítě bylo pečováno.

 Dojde-li  v průběhu  ošetřování  dítěte k  ukončení pracovního  poměru zaměstnance,   poskytuje se  dávka  nadále až do skončení mimořádných opatření.

 Nárok na ošetřovné se týká též  případů, kdy o uzavření školního nebo dětského zařízení rozhodl sám zřizovatel.

 5. Střídání  pečujících osob  v rámci ošetřování

 Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič, či jiná pečující osoba, která žije ve společné domácnosti s dítětem), nikoliv však souběžně.  Jde o střídání v péči  o dítě v průběhu  kalendářního  měsíce, a to bez  omezení četnosti střídání.  Střídání v péči  však není možné v průběhu dne.  V průběhu pobírání ošetřovného se mohou v ošetřování střídat nejvýše dvě osoby.

 Každá pečující osoba  získává nárok na ošetřovné za kalendářní dny, kdy  o dítě pečovala. Evidence o  dnech péče   se po skončení měsíce uvede na tiskopise „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, který je uveden v příloze.

6. Přerušení doby ošetřování

 Ošetřovné   nelze přerušit,  ale v průběhu podpůrčí doby může  pečující osoba pracovat.  V době, kdy vykonává práci, obdrží mzdu a neobdrží ošetřovné.  Jde o situace, kdy rodič zajistí hlídání dítěte jinou osobou, která nesplňuje podmínky pro nárok na ošetřovné (sousedka, kamarád, atd. )

 V těchto případech je zaměstnavatel povinen  sdělit okresní správě sociálního zabezpečení, ve kterých dnech zaměstnanec pracoval. Pro úplnost ještě doplňujeme, že právní úprava vylučuje výplatu ošetřovného, pokud by měla být poskytnuta pouze za dny, ve kterých zaměstnanec  neměl pracovat. Z pohledu pracovního práva  jde o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu.

 Příklad:

 Zaměstnanec má směny od  pondělí do pátku, kdy pracuje. Žádá o ošetřovné za dny sobotu a neděli. Nárok na ošetřovné  v tomto případě nevzniká.

 7. Lhůty pro výplatu  ošetřovného 

 I v době nouzového stavu platí zákonem stanovené lhůty pro  výplatu dávky. Ošetřovné  vyplácí příslušná OSSZ prostřednictvím účtu ČSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byl  řádně vyplněný doklad pro nárok na výplatu dávky včetně příslušných podkladů doručen.

                Dávky se pojištěnci poukazují na jeho účet u peněžního ústavu v ČR nebo se vyplácejí v hotovosti poštovní poukázkou. V případě výplaty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náklady na její doručení příjemce, tzn. že vyplacená dávka bude o tyto náklady snížena. Základní poukázečné činí 30 Kč, při dávce ve výši od 5 001 do 50 000 Kč poukázečné činí 40 Kč a za každých dalších započatých 10 000 Kč se poukázečné navyšuje o 7 Kč.

                 Současně s dávkou obdrží příjemce písemné oznámení o druhu vyplácené dávky, její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a období, za které byla dávka vyplacena. Oznámení se uvádí formou sdělení příjemci na výpisu z účtu nebo formou sdělení na poštovní poukázce (tzv. zpráva pro příjemce).

 

K žádosti o ošetřovné je nově třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Zaměstnavatel pak doplní další informace a předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

 8. Výše ošetřovného

 Výše ošetřovného  činí od prvního kalendářního dne  péče nebo ošetřování  60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky lze  zjistit pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, která je zveřejněna  na internetových stránkách MPSV.

 9. Nárok na „ošetřovné“  u osob samostatně výdělečně činných

 

Dle schválené právní úpravy bude OSVČ vyplácena peněžní podpora,  kterou realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu,  a to po celou dobu trvání mimořádných opatření.  Finanční příspěvek pro OSVČ  činí  424 Kč za každý den při péči o dítě nebo  osobu zdravotně postiženou alespoň v I.  stupni  závislosti, pokud  v souvislosti s karanténou musely OSVČ přerušit své podnikání a pečovat o děti nebo hendikepované osoby.  Ministerstvo průmyslu a obchodu  bude na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu  tyto částky vyplácet. O  „ošetřovné“ pro OSVČ je možné žádat od 1.dubna 2020 prostřednictvím obecního živnostenského úřadu. OSVČ  požádají o dotaci („ošetřovné“) za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze obdržely co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti. Žádost bude možné podávat i prostřednictvím  datových schránek.

 O „ošetřovné“ bude moci požádat OSVČ pečující o dítě nebo děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Dítě nebo děti musejí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.

 Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.

Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

 

Potřebné dokumenzy sei můžete stáhnout na níže uvedených odkazech.

 

Příloha č. 1 Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Příloha č. 2 - Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení


Správce Webu, 31. 3. 2020 Zobrazit méně

OŠETŘOVNÉ-pro rodiče dětí do 10 let

v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictvím

Správce Webu, 10. 3. 2020 Zobrazit více

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČRINFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ KE COVID-19 -Bezpečnostní rada státu dnes ráno rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Počínaje od zítra tedy děti nemají chodit do školy. Přesné pokyny pro školy a školská zařízení budou komunikovány v průběhu dne.

Správce Webu, 10. 3. 2020 Zobrazit více

Ovoce a mléko do školy

Ovoce a mléko do školyOvoce a mléko do školy

Mgr. Radka Březíková, 6. 3. 2020 Zobrazit více

Stránka